Stadgar för
Cadenza – föreningen för tidig dans
(senast ändrade i februari 2013)

§1 Föreningens namn
Föreningens namn är Cadenza - föreningen för tidig dans.

§2 Föreningens syfte
Föreningen har som syfte att sprida intresset och utövandet av tidig historisk dans fram till barocken.

§3 Verksamhet och målsättning
Föreningen vill främja sitt syfte bl.a. genom att:
   Utöva historisk dans
   Samla människor med intresse för historisk dans, autentiska dräkter och musik
   Ge kurser i historisk dans
   Sprida kunskap om historisk dans hos allmänhet och massmedia.

§4 Föreningens sammansättning
Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.

§5 Beslutande organ
Föreningens beslutande organ är årsmöte, extra årsmöte och styrelsen.

§6 Firmateckning
Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör var för sig.

§7 Verksamhets- och räkenskapsår
Föreningens verksamhets- och räkenskapsår omfattar tiden fr o m 1 januari t o m 31 december. Förtroendevaldas mandatperiod är tiden från avslutat årsmöte tills nästa årsmöte avslutats.

§8 Stadgetolkning
Uppstår tvekan om tolkningen av dessa stadgar eller om fall uppkommer som inte är förutsedda i stadgarna har styrelsen tolkningsföreträde tills nästa årsmöte där tolkningen skall stadfästas.

§9 Stadgeändring
För ändring av dessa stadgar krävs beslut med minst 2/3 majoritet av två på varandra följande årsmöten, med minst två månaders mellanrum, varav det ena skall vara ordinarie. Förslag till ändring av stadgarna måste inkomma skriftligen till styrelsen under motionstiden och skall ingå i handlingarna inför årsmötet.

§10 Upplösning av föreningen
För beslut om upplösning krävs minst 2/3 majoritet av antalet avgivna röster. Beslut kan endast fattas på ordinarie årsmöte. Vid upplösning skall föreningens tillgångar fördelas i enlighet med föreningens syfte samt enligt beslut fattat på föreningens sista möte.

§11 Medlemskap
Varje enskild person som visat intresse för att verka för föreningens målsättning och som inte under de senaste två åren blivit utesluten enligt stadgarnas paragraf om uteslutning kan bli medlem. Medlem är den som erlagt fastställd medlemsavgift och som inte blivit utesluten enligt stadgarnas paragraf om uteslutning.

Medlemsavgiften för innevarande år fastställs av årsmötet och berättigar till medlemskap fram till två veckor efter nästa årsmöte. Ny medlem som betalar medlemsavgiften efter 1 juli får avgiften halverad. Ny medlem är den som inte tidigare varit medlem i Cadenza.

Den som under perioden mellan årsskiftet och årsmötet önskar lösa medlemskap skall erlägga vid den tiden gällande medlemsavgift. Om årsmötet höjer medlemsavgiften skall kompletterande inbetalning göras. Medlemsavgift anses i det fallet ej erlagd från det att årsmötesprotokollet justerats till dess att kompletterande betalning genomförts.

§12 Utträde
Medlem som vill utträda ur föreningen skall skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed ha lämnat föreningen i enlighet med sin anmälan.

§13 Uteslutning
Medlem som medvetet och uppenbart bryter mot dessa stadgar, eller mot annan av styrelsen utfärdad förordning, eller på annat sätt skadar föreningen eller tilltron till denna, kan uteslutas, dock först efter det att vederbörande fått tillfälle att yttra sig inför medlemmarna. Beslut om uteslutning fattas på årsmöte eller extra årsmöte och kräver 2/3 majoritet.

§14 Medlems rättigheter och skyldigheter
Medlem
  • har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna.
  • har rätt till information om föreningens angelägenheter.
  • skall följa föreningens stadgar och beslut som fattas av styrelsen.
  • skall betala de avgifter som beslutas av föreningen.
  • har inte rätt till del av föreningens behållning vid upplösning
    av föreningen.
  • har inte rätt att anordna uppvisning i föreningens namn
    utan styrelsens förordnande.
  • har rätt att på begäran få ta del av styrelseprotokoll om ej särskilda
    skäl däremot föreligger.

§15 Deltagande i verksamheten
Medlem har rätt att delta i föreningens verksamhet under de former som är vedertagna inom föreningen och på samma villkor som gäller för övriga medlemmar. Medlem får inte delta i en av Cadenza anordnad uppvisning utan medgivande av styrelsen, den konstnärliga ledaren och dräktråd.

§16 Tidpunkt och kallelse för årsmöte
Föreningens årsmöte, som är föreningens högsta beslutande organ, hålls varje år från perioden 15 februari till 1 mars.
Kallelse till detta skall ha utgått senast tio dagar före mötesdagen. I kallelsen skall ingå dagordning för årsmötet, verksamhets- och förvaltningsberättelse, revisionsberättelse, valberedningens förslag, styrelsens förslag och motioner samt i rätt tid inkomna motioner från medlemmarna.

Om fråga angående stadgeändring, föreningens upplösning eller sammanslagning eller annan fråga av väsentlig vikt för föreningen eller dess medlemmar skall behandlas på årsmötet skall det anges i kallelsen.

Handlingar som skall bifogas kallelsen skall vara styrelsen tillhanda senast 15 dagar före årsmötet.

§17 Förslag och motioner att behandla på årsmötet
Såväl medlem som styrelsen får avge förslag och motioner att behandlas av årsmötet. Förslag och motioner skall vara styrelsen tillhanda senast den 15 januari.

§18 Rösträtt samt yttrande och förslagsrätt på årsmötet
Medlem som har betalt medlemsavgift har rösträtt på årsmöte. Varje medlem har en röst. Röstning får ske genom ombud om bevittnad fullmakt kan uppvisas för mötessekreteraren vid deltagarlistans uppsättande. Icke medlem kan adjungeras med närvaro och yttranderätt av årsmötet.

§19 Beslutsmässighet
Årsmötet är beslutsmässigt om alla medlemmar kallats och minst 20 % närvarar in persona eller genom ombud med giltig fullmakt.

§20 Beslut och omröstning
Beslut fattas med bifallsrop eller om så begärs efter sluten omröstning. Val avgörs genom relativ majoritet d. v. s. den/de som erhållit högsta antalet röster är vald/valda oberoende av hur dessa röster förhåller sig till antalet givna röster. Vid omröstning som ej avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordföranden vid mötet.

§21 Valbarhet
Valbar till föreningens styrelse och valberedning är medlem.

§22 Ärenden vid ordinarie årsmöte
Vid ordinarie årsmöte skall följande behandlas och protokollföras:
1. Fastställande av röstlängd för mötet.
2. Fråga om mötets behöriga utlysande.
3. Fastställande av dagordning.
4. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
5. Val av två justeringspersoner och rösträknare.
6. a. Styrelsens verksamhetsberättelse för det gångna verksamhetsåret.
      b. Styrelsens förvaltningsberättelse för det gångna verksamhetsåret.
7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under
     det gångna verksamhetsåret.
8. a. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna verksamhetsåret.
     b. Fråga om ersättning till styrelse och revisorer.
9. Faststallande av medlemsavgifter efter förslag från styrelsen.
10. Faststallande av verksamhetsplan samt behandling av budget
     för det kommande verksamhets/räkenskapsåret.
11. Förslag till en konstnärlig ledare, vid behov, samt minst ett och högst tre dräktråd.
12. Val av
    a. föreningens ordförande för en tid av ett år.
    b. föreningens styrelseledamöter, minst två och högst fyra personer
      för en tid av ett år.
    c. två revisorer för en tid av ett år.
    d. valberedning bestående av minst två och högst tre personer för en tid av ett år
13. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid ankomna motioner.
14. Övriga frågor.

§23 Extra årsmöte
Styrelsen äger rätt att kalla medlemmarna till extra årsmöte. Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när en revisor eller minst 1/4 av föreningens röstberättigade medlemmar begär detta. Framställan skall ske skriftligen och innefatta skälen för begäran.

§24 Valberedningens ålägganden
Valberedningen skall senast tio dagar före årsmötet meddela de röstberättigade medlemmarna sitt förslag till posterna i §22 mom. 11 och 12. Detta förslag utarbetas genom att valberedningen senast den 15 januari tillfrågar dem vilkas mandattid utgår vid verksamhetsårets slut om de vill kandidera för nästa mandatperiod.

Valberedningen skall också ta med förslag till valbara kandidater ställda av föreningens medlemmar. Om någon post fortfarande saknar kandidat, skall valberedningen finna och tillfråga lämpliga kandidater.

§25 Revision
Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll och övriga handlingar. Föreningens räkenskaper skall vara revisorerna tillhanda senast den 15 januari.
Revisorerna skall till styrelsen senast första helgfria dagen i februari överlämna revisionsberättelse för det gångna räkenskapsåret.

§26 Styrelsens sammansättning
Styrelsen består av ordförande samt minst två och högst fyra övriga ledamöter.
Styrelsen skall senast två veckor efter årsmötet hålla ett konstituerande styrelsemöte. På det konstituerande styrelsemötet skall sekreterare och kassör utses inom styrelsen.

Styrelsen skall också utse konstnärlig ledare och dräktråd samt vid behov övriga kommittéer. Draktråd samt konstnärlig ledare kan avsättas av styrelsen under verksamhetsårets gång och om så sker ska motivet antecknas i styrelseprotokollet.

Avgår ledamot före mandattidens utgång, kallas till extra årsmöte för att välja ny ledamot.
Styrelsens mandattid är tiden mellan två på varandra följande årsmöten.

§27 Styrelsens ålägganden
När årsmöte inte är samlat är styrelsen föreningens beslutande organ och ansvarar för föreningens angelägenheter. Det åligger styrelsen särskilt att:
  • Verka för föreningens syfte och målsättning
  • Tillse att för föreningen gällande lagar och bindande regler iakttas av medlemmarna
  • Verkställa av årsmötet fattade beslut
  • Planera, leda och fördela arbetet inom föreningen
  • Ansvara för och förvalta föreningens medel
  • Tillställa revisorerna räkenskaper enl. §25
  • Förbereda årsmöte
  • Löpande informera medlemmar om föreningens relevanta angelägenheter,
    samt vad som beslutats på styrelsemöte.

Ordförande är föreningens officiella representant. Ordförande ska leda styrelsens förhandlingar och arbete samt övervaka att föreningens bindande regler och beslut efterlevs.
Styrelsen skall besluta om fördelning av arbetsuppgifterna. Styrelsen får utse adjungerad ledamot. Sådan ledamot har inte rösträtt, men kan efter beslut ges förslags och yttranderätt.

§28 Styrelsens kallelse, beslutsmässighet och omröstning
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande, eller då minst halva antalet ledamöter begärt det. Kallelse skall vara ledamöterna tillhanda minst två veckor före mötet. Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats och då minst halva antalet ledamöter är närvarande. För alla beslut krävs att minst halva styrelsens ledamöter är ense om beslutet.
Röstning kan inte ske genom ombud.
Vid sammanträde skall protokoll föras. Protokoll ska justeras av ordförande samt en speciellt utsedd justeringsperson. Avvikande mening skall antecknas i protokollet.

§29 Överlåtelse av styrelsens beslutsmässighet och omröstning
Styrelsen får överlåta sin beslutanderätt i enskilda ärenden eller i vissa grupper av ärenden till kommitté eller till enskild medlem.

Den som fattar beslut med stöd av bemyndigande enligt föregående stycke skall fortlöpande underrätta styrelsen härom. Styrelsen är ansvarig för beslut tagna av den av styrelsen bemyndigade personen.

Cadenzas e-postlista

 • Medlemslistan (medlemmar@cadenza.nu) är öppen för alla som är medlemmar i föreningen alternativt har varit medlemmar i föreningen och önskar stå kvar på föreningens sändlista.

  Endast de som finns på listan kan sända meddelanden till listans medlemmar - på det sätett skyddas föreningens medlemmar mot oönskade spammeddelanden.


  För att sända meddelanden till listans medlemmar, använd adressen:
  medlemmar(at)cadenza.nu

  För att lägga till den egna adressen till listan, använd adressen:
  medlemmar-subscribe(at)cadenza.nu.
  (Listans moderator kommer, efter granskning, att godkänna din prenumeration.)

  För att stryka sig själv från listan, använd adressen:
  medlemmar-unsubscribe(at)cadenza.nu


  Givetvis kan du alltid nå föreningen via kontaktsidan

  Cadenza är en ideell förening och dess organisationsnummer är 845001-7374.

Inloggning till Cadenzas interna sidor